Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van JaGri Administratie & Advies, gevestigd te Beek

Artikel 1: Definities

1.1 Onder opdracht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek.

1.2 Onder JaGri Administratie & Advies wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: mevrouw J.Y.H. van Grinsven-Jacobs handelend onder de naam JaGri Administratie & Advies, kantoorhoudend te Beek.

1.3 Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon ten opzichte van wie JaGri Administratie & Advies als in artikel 1.2 bedoeld zich verbindt tot het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van de opdrachtgever aan JaGri Administratie & Advies, alsmede op alle aanbiedingen (offertes) die op zodanige opdrachten betrekking hebben.

2.2 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ook en onvoorwaardelijk voor alle toekomstige opdrachten van de opdrachtgever aan JaGri Administratie & Advies, alsmede op alle toekomstige aanbiedingen (offertes) die op zodanige opdrachten betrekking hebben.

2.3 Op van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden of bedingen, kan de opdrachtgever slechts een beroep doen, indien die afwijkende bedingen en/of voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door JaGri Administratie & Advies zijn aanvaard.

Artikel 3: Offertes

3.1 Indien JaGri Administratie & Advies in een offerte een opgave doet van de kosten, welke de uitvoering van een opdracht in een bepaald geval met zich mee zullen brengen, geschiedt deze opgave vrijblijvend en aan de hand van een schatting van de te besteden tijd; op basis van de gegevens, die bekend zijn op het moment van uitbrengen van de offerte.

Bij het uitbrengen van een offerte wordt ervan uitgegaan, dat de opdrachtgever steeds tijdig, juist, volledig en efficiënt de medewerking geeft en de bescheiden en inlichtingen verstrekt, die voor de uitvoering van de opdracht van belang is, respectievelijk zijn.

3.2 De geldigheid van offertes bedraagt als regel 30 dagen.

3.3 Indien een offerte door beide partijen is ondertekend, geldt de offerte als opdracht.

3.4 Alle in de offerte vermelde bedragen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij expliciet anders staat vermeld.

Artikel 4: Opdracht

4.1 Een opdracht alsmede latere wijzigingen van een opdracht zijn voor JaGri Administratie & Advies eerst verbindend, nadat deze door JaGri Administratie & Advies zijn aanvaard.

4.2 De opdrachtgever is steeds gerechtigd een eenmaal verstrekte opdracht in te trekken of te wijzigen. In dat geval is de opdrachtgever altijd gehouden aan JaGri Administratie & Advies het volledige voor de gehele opdracht overeengekomen honorarium en gemaakte kosten te betalen voor geleden verlies cq. gederfde winst.

4.3 JaGri Administratie & Advies is altijd gerechtigd een opdracht terug te geven.

4.4 Indien JaGri Administratie & Advies de opdracht ontbindt vanwege niet tijdig, onvolledig of anderszins foutief aanleveren van benodigde en opgevraagde informatie en/of documenten, of andere aan opdrachtgever te wijten redenen dan is het bepaalde in artikel 4.2 van deze voorwaarden van overeenkomstige toepassing.

4.5 Voor het geval een behoorlijke uitvoering van een opdracht met zich meebrengt dat ook werkzaamheden worden uitgevoerd, die aanvankelijk niet tot de opdracht behoorden, wordt de opdracht geacht zich ook tot deze andere werkzaamheden uit te strekken en worden de daaraan bestede tijd en de in dat verband gemaakte kosten extra aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

4.6 Indien dit voor een goede uitvoering van een gegeven opdracht noodzakelijk of bevorderlijk is, is JaGri Administratie & Advies eveneens gerechtigd derden bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen. JaGri Administratie & Advies zal de opdrachtgever zo veel mogelijk vooraf over de inschakeling van deze derden raadplegen en deze daarover in elk geval zo snel mogelijk informeren. JaGri Administratie & Advies is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.

4.7 JaGri Administratie & Advies verplicht zich de opdracht uit te voeren naar beste weten en kunnen.

4.8 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is een aan JaGri Administratie & Advies voor of in het kader van de uitvoering van (een deel van) de opdracht gestelde termijn geen fatale termijn en treedt verzuim van JaGri Administratie & Advies eerst in nadat deze door de opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld.

Artikel 5: Overmacht

5.1 Als overmacht aan de zijde van JaGri Administratie & Advies (waaronder is verstaan: de niet aan JaGri Administratie & Advies toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een opdracht) gelden alle onvoorziene omstandigheden en onvrijwillige storingen, die het voor JaGri Administratie & Advies onmogelijk of uitermate bezwaarlijk maken om de opdracht tijdig en/of onder de overeengekomen voorwaarden uit te voeren. Als overmacht in deze zin gelden in elk geval (doch niet uitsluitend) arbeidsongeschiktheid, brand, diefstal, inbraak, computerstoring of andere calamiteiten op het kantoor van JaGri Administratie & Advies of op het kantoor van derden, die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht waren betrokken, alsmede wanprestatie (waaronder is te verstaan: de toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis) door deze derden.

5.2 Overmacht geeft JaGri Administratie & Advies het recht om, tenzij de aard van de opdracht zich daartegen verzet, de overeengekomen werkzaamheden onder naar redelijkheid en billijkheid aangepaste voorwaarden te verrichten. In dit geval zal de opdrachtgever steeds gerechtigd zijn de opdracht in te trekken. JaGri Administratie & Advies kan ook de opdracht met onmiddellijke ingang opzeggen of de uitvoering daarvan opschorten.

5.3 Overmacht verplicht JaGri Administratie & Advies niet tot betaling van schadevergoeding (hoe ook genaamd).

5.4 In geval van overmacht is de opdrachtgever gehouden aan JaGri Administratie & Advies de inmiddels door haar gemaakte kosten alsmede de door haar bestede tijd te vergoeden overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.

Artikel 6: Declaraties

6.1 Tenzij door JaGri Administratie & Advies uitdrukkelijk schriftelijk anders is aanvaard, declareert JaGri Administratie & Advies de kosten van zijn dienstverlening maandelijks aan de hand van de daadwerkelijk aan de uitvoering van de opdracht bestede tijd, tegen een door hem met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief.

6.2 Het uurtarief wordt in het algemeen bepaald door het (financiële) belang van de door JaGri Administratie & Advies te verrichten werkzaamheden en de omvang van te verrichten werkzaamheden.

6.3 Reis-, verblijfs-, kantoor-, en administratiekosten kunnen apart bij de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

6.4 De opdrachtgever zal kosten van derden welke op aanwijzing van JaGri Administratie & Advies in het kader van de opdracht gemaakt zijn, rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen.

6.5 De uurtarieven als bedoeld in artikel 6.2 kunnen door JaGri Administratie & Advies jaarlijks worden gewijzigd. JaGri Administratie & Advies doet van de wijziging van uurtarieven vooraf schriftelijk mededeling aan de opdrachtgever. De geldende uurtarieven zullen door JaGri Administratie & Advies steeds op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden medegedeeld.

6.6 Een vast bedrag voor de overeengekomen werkzaamheden zal JaGri Administratie & Advies slechts dan in rekening brengen indien zowel het vaste bedrag als de daarvoor door JaGri Administratie & Advies te verrichten werkzaamheden uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd.

6.7 Voor zover redelijkerwijs mogelijk doet JaGri Administratie & Advies op verzoek van de opdrachtgever vooraf opgave van geschatte kosten die verbonden zijn met de uitvoering van de opdracht of een deel daarvan. Artikel 3.1 is daarbij van overeenkomstige toepassing.

6.8 JaGri Administratie & Advies is gehouden om op eerste vordering van de opdrachtgever een schriftelijke specificatie van zijn declaratie te verstrekken, waaruit zo mogelijk de aard van de verrichte werkzaamheden, de duur daarvan, de persoon die de werkzaamheden heeft verricht, de gehanteerde tarieven alsmede eventueel daarop toegepaste verlagingen of verhogingen van de gedeclareerde werkzaamheden blijken en waaruit in elk geval in redelijkheid blijkt welke de componenten zijn waaruit de declaratie is opgebouwd.

Artikel 7: Betaling

7.1 Betaling van de declaratie van JaGri Administratie & Advies dient plaats te vinden binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie door storting of overmaking op de door JaGri Administratie & Advies op haar declaratie vermelde bank- of girorekening of door contante betaling, zonder enige aftrek en zonder dat de opdrachtgever beroep kan doen op verrekening.

7.2 Bij niet betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is, en wordt hij een rente verschuldigd van één (1) procent per maand of een deel daarvan, welke rente wordt berekend vanaf de vijftiende dag na dagtekening van de declaratie.

7.3 Alle kosten door JaGri Administratie & Advies te maken in verband met de invordering van JaGri Administratie & Advies toekomende, worden volledig door de opdrachtgever aan JaGri Administratie & Advies vergoed, inclusief de buitengerechtelijke incassokosten.

7.4 JaGri Administratie & Advies is steeds gerechtigd aan zijn opdrachtgever een voorschot of een aanvullend voorschot in rekening te brengen dan wel genoegzame zekerheid voor de betaling van zijn declaraties te verlangen. In rekening gebrachte voorschotten worden verrekend bij het einde van de opdracht.

7.5 Indien de opdrachtgever in verzuim is, worden alle door JaGri Administratie & Advies ten name van de opdrachtgever gestelde declaraties opeisbaar, inclusief eventueel door JaGri Administratieve Dienstverlening nog op te stellen declaraties ter zake van verrichte diensten in de lopende declaratieperiode.

7.6 Een door de opdrachtgever aan JaGri Administratie & Advies gedane betaling, geschiedt allereerst ter voldoening van rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande vordering, tenzij door de opdrachtgever uitdrukkelijk of impliciet is aangegeven ter voldoening waarvan de betaling strekt.

Artikel 8: Retentierecht

8.1 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot betaling van het aan JaGri Administratie & Advies verschuldigde, heeft JaGri Administratie & Advies het recht de uitkomsten van zijn werkzaamheden achter te houden, totdat integrale betaling van het aan JaGri Administratie & Advies verschuldigde heeft plaatsgevonden of toereikende zekerheid voor betaling daarvan is gesteld.

8.2 JaGri Administratie & Advies zal bij de uitoefening van het in artikel 8.1 bedoelde retentierecht trachten te voorkomen dat voor de opdrachtgever onherstelbare schade ontstaat.

Artikel 9: Klachten

9.1 Op straffe van verlies van het recht op de klacht in of buiten rechte een beroep te doen, dienen klachten schriftelijk te worden ingediend binnen veertien dagen nadat de opdrachtgever van de klacht kennis heeft genomen, of van de klacht redelijkerwijs kennis had kunnen nemen.

9.2 Klachten van de opdrachtgever betreffende de uitvoering van de door JaGri Administratie & Advies verrichte werkzaamheden, geven de opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

9.3 Klachten omtrent de hoogte of samenstelling van de declaratie dienen binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie schriftelijk in het bezit van JaGri Administratie & Advies te zijn. Bij gebreke hiervan heeft JaGri Administratie & Advies het recht de klacht naast zich neer te leggen en verliest de opdrachtgever het recht op de klacht in of buiten rechte een beroep te doen.

Artikel 10: Beperking aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van JaGri Administratie & Advies is te allen tijde beperkt tot maximaal het declaratiebedrag (exclusief btw) dat het JaGri Administratie & Advies over de laatste 12 maanden gedeclareerd heeft.

10.2 Het kantoor is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade waaronder mede dient te worden verstaan stagnatie in de geregelde gang van zaken van de opdrachtgever en inkomensderving of gederfde winst door de opdrachtgever.

10.3 Onder schade als in artikelen 10.1 en 10.2 bedoeld, zijn aanspraken van derden niet mede begrepen. De opdrachtgever vrijwaart JaGri Administratie & Advies uitdrukkelijk voor alle aanspraken van die derden.

10.4 Elke aansprakelijkheid van JaGri Administratie & Advies vervalt indien de opdrachtgever JaGri Administratie & Advies niet in de gelegenheid heeft gesteld zelf maatregelen te treffen om de tekortkoming te herstellen of de schade die het gevolg van de tekortkoming is, te beperken.

10.5 Elke aansprakelijkheid van het JaGri Administratie & Advies vervalt indien de opdrachtgever bij een eventuele externe controle het JaGri Administratie & Advies niet in de gelegenheid stelt hierbij aanwezig te zijn.

10.6 JaGri Administratie & Advies is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door onrechtmatig handelen door de opdrachtgever of doordat de opdrachtgever aan JaGri Administratie & Advies onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

10.7 Elke aansprakelijkheid van JaGri Administratie & Advies vervalt uiterlijk na 1 jaar, nadat de werkzaamheden zijn verricht.

Artikel 11: Gegevens opdrachtgever

11.1 Opdrachtgever is gehouden om alle bescheiden welke JaGri Administratie & Advies naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, (a) in de gewenste vorm, (b) op de gewenste wijze en (c) tijdig ter beschikking van opdrachtnemer te stellen. JaGri Administratie & Advies bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.

11.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte bescheiden ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

11.3 JaGri Administratie & Advies heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

11.4 Opdrachtgever vrijwaart JaGri Administratie & Advies voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige bescheiden.

11.5 Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door JaGri Administratie & Advies gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor JaGri Administratie & Advies, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de opdrachtgever van voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke bescheiden.

11.6 Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal JaGri Administratie & Advies de originele, door opdrachtgever verstrekte, bescheiden aan opdrachtgever retourneren.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

12.1 De door JaGri Administratie & Advies aan de opdrachtgever uitgebrachte adviezen en anderszins verrichte werkzaamheden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen of door JaGri Administratie & Advies bevestigd, uitsluitend bedoeld ten behoeve van de opdrachtgever zelf. Alle rechten van intellectuele eigendom van deze adviezen of andersoortige uitkomsten van de werkzaamheden van JaGri Administratie & Advies komen uitsluitend aan JaGri Administratie & Advies toe.

12.2 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden deze adviezen, of andersoortige uitkomsten van de werkzaamheden van JaGri Administratie & Advies te gebruiken voor derden, of derden daarvan direct of indirect te doen profiteren.

Artikel 13: Opslag van Informatie

13.1 JaGri Administratie & Adviesis verplicht tot zorgvuldige bewaring van de van de opdrachtgever afkomstige informatie en bescheiden gedurende de uitvoering van de opdracht. JaGri Administratie & Advies is niet verplicht tot bewaring van zulke informatie en bescheiden na het eindigen van de uitvoering van de opdracht.

13.2 Buiten het geval van opzet of grove schuld, zal JaGri Administratie & Advies niet kunnen worden aangesproken voor betaling van enige schade als gevolg van het verloren gaan van de in artikel 12.1 bedoelde informatie of bescheiden.

13.3 Onder schade als in artikel 13.2 bedoeld, zijn aanspraken van derden mede begrepen. De opdrachtgever vrijwaart JaGri Administratie & Advies uitdrukkelijk voor dergelijke aanspraken.

Artikel 14: Geschillen

14.1 Alle geschillen tussen JaGri Administratie & Advies en zijn opdrachtgever, zullen bij uitsluiting van ieder ander, worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar JaGri Administratie & Advies zijn hoofdvestiging heeft.

Artikel 15: Wijzigingen

15.1 JaGri Administratie & Advies is steeds bevoegd deze algemene dienstverleningsvoorwaarden te wijzigen.